[Thách đấu Việt] EHU Shin, FFQ QTV, EHU CombatLao, CR RonOP, YiJin