[Ván 3] FFQ Vs CR | Không Có Lối Thoát Nào Dành Cho CR | MDCS Mùa Xuân 2017